Nhà trường công bố Chương trình đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học tại đây