CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG VĂN NGỮ TẠI ĐÂY