Nhà trường công bố Chương trình đào tạo Liên thông Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học tại đây