Nhà trường công bố Chương trình đào tạo Văn bằng 2 Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học tại đây